Obligacijos

UAB Medicinos bankas

PRIEŠ GAUNANT PRIEIGĄ PRIE SEKANČIAME PUSLAPYJE PATALPINTOS INFORMACIJOS PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŽEMIAU PATEIKTAS INSTRUKCIJAS. SPAUSDAMI „TAIP“ PUSLAPIO APAČIOJE JŪS PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ, PILNAI JĄ SUPRANTATE IR SUTINKATE SU JOJE PATEIKTAIS APRIBOJIMAIS.

Ši medžiaga nėra pasiūlymas parduoti arba kvietimas teikti pasiūlymą pirkti bet kokius UAB Medicinos bankas (toliau – Bendrovė) vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Honkonge ir Japonijoje (arba bet kokioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas yra neteisėtas).

Tolesniame puslapyje nurodyti vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruojami pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis („Vertybinių popierių įstatymas“), ir negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose ar JAV asmenims (kaip ši sąvoka apibrėžta S taisyklėse, priimtose pagal Vertybinių popierių įstatymą), jų vardu arba jų naudai, išskyrus tuos atvejus, kai vertybiniai popieriai yra įregistruoti pagal Vertybinių popierių įstatymą arba jeigu yra taikoma Vertybinių popierių įstatyme numatyta išimtis, leidžianti nesilaikyti registravimo reikalavimo. Vertybinių popierių emitentas neįregistravo ir neketina įregistruoti jokios siūlymo dalies Jungtinėse Amerikos Valstijose ir neketina vykdyti viešo vertybinių popierių siūlymo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Tolesniame puslapyje patalpinti dokumentai yra bazinis obligacijų emisijos prospektas (toliau – Prospektas) anglų kalba ir jo santraukos vertimas į Lietuvių kalbą, susiję su Bendrovės obligacijų siūlymo programa (toliau – Siūlymas) bei obligacijų įtraukimu į prekybą AB Nasdaq Vilnius. Prospektas ir galutinės obligacijų emisijos dalies sąlygos yra vieninteliai teisiškai įpareigojantys dokumentai įtraukiantys informaciją apie Bendrovę, Siūlymą ir obligacijų įtraukimą į prekybą AB Nasdaq Vilnius. 2018 m. birželio 25 d. Prospektas buvo patvirtintas Lietuvos banke, Lietuvos finansų rinkų priežiūros institucijoje, bei kartu su galutinėmis pirmos dalies obligacijų emisijos sąlygomis buvo paviešintas Lietuvoje.

Prospektas ir galutinės pirmos dalies obligacijų emisijos sąlygos elektroninėje formoje gali būti pasiekiami toliau pateiktais interneto adresais: Bendrovės puslapyje (www.medbank.lt) ir (išimtinai informaciniais tikslais) platintojo UAB FMĮ Orion Securities puslapyje (www.orion.lt). Spausdintos nurodytų dokumentų kopijos yra nemokamai dalinamos pagal užklausą Bendrovei arba finansiniam patarėjui.

Tolesniame puslapyje pateikta informacija nėra skirta platinimui už Lietuvos ribų. Ši informacija yra skirta išskirtinai asmenims, kurių registracijos ir nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos teritorijoje.

Pasirinkdami mygtuką „TAIP“ sutinkate, kad Jūsų registracijos ir nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos teritorijoje. Tolesniame puslapyje esančios informacijos gavimas ir peržiūrėjimas pažeidžiant anksčiau minėtą sąlygą gali sudaryti įstatymų reguliuojančių vertybinių popierių prekybą pažeidimą tam tikrose jurisdikcijose.

Atsižvelgdamas į tai, sutinku su aukščiau nurodytomis sąlygomis Nesutinku