Susisiekite
+370 5 249 82 72
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jūsų žinutę gavome.
Netrukus su Jumis susisieksime.

UAB FMĮ „ORION SECURITIES“

ASMENS DUOEMENŲ SAUGOJIMO IR TVARKYMO TAISYKLĖS

1. BENDRA INFORMACIJA

UAB FMĮ „Orion Securities“ (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, nesvarbu, ar bendraujate su mumis asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pvz. naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine) ar kitu suderintu būdu.

Naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine, Taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, ar kt.) naudojate.

Duomenys apie Duomenų valdytoją:

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose Taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Ateityje Taisykles galime keisti, todėl skatiname Jus šias Taisykles peržiūrėti periodiškai.

Duomenų valdytojo klientų ir/ar svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų. Duomenų valdytojas taiko protingas technines ir administracines priemonės tam, kad surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

2. RENKAMA INFORMACIJA

Tiesiogiai asmens pateikiami duomenys sudarant paslaugų teikimo sutartį:

Pagrindiniai asmens duomenys: vardas; pavardė; asmens kodas; gimimo data; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; adresas;

Identifikavimo duomenys: asmens dokumentų duomenys; IP adresas; prisijungimo (suteiktos/sukurtos tapatybės patvirtinimo/nustatymo priemonės) duomenys bei kita naršymo informacija;

Duomenys apie finansinį raštingumą: išsilavinimas; investavimo žinios ir patirtis;

Duomenys apie finansus: lėšų kilmė; finansinė būklė (pajamos, turtas, jo rūšys ir vertė; turimi finansiniai įsipareigojimai); ketinama investuoti suma; dalykinių santykių tikslas; investavimo tikslai ir poreikiai;

Duomenys apie šeiminę padėtį: šeiminė padėtis; išlaikomų asmenų skaičius; duomenys apie sutuoktinį;

Duomenys apie atstovus, veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais;

Duomenys apie tikruosius naudos gavėjus;

Duomenys apie juridinius asmenis: Vadovas; Akcininkas; Valdymo organo narys; Tikrasis naudos gavėjas; Atstovas, veikiantis pagal įgaliojimą;

UAB FMĮ „Orion Securities“ nerenka specialių kategorijų duomenų, atskleidžiančių asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

3. INFORMACIJOS NAUDOJIMO TIKSLAI

UAB FMĮ „Orion Securities“ renka ir naudoja asmens duomenis, kuriuos pateikia pats asmuo, arba, kuriuos gauna iš kitų šaltinių šiais tikslais:

 • Nustatyti asmens tapatybę ir susisiekti: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys;
 • Vykdyti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus: darbovietė, einamos pareigos, pilietybė, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo, dalykinių santykių tikslas, piniginių lėšų kilmė;
 • Vykdyti įstatymų ir sudarytų sutarčių reikalavimus: pateikti Jums informaciją (pvz. pranešimą apie įvykdytą pavedimą, ataskaitą); atsakyti į Jūsų paklausimus; siųsti svarbius pranešimus (pvz. apie politikų, įkainių pakeitimą) – naudojame Jūsų kontaktinius duomenis, taip pat išsiųstų, gautų pranešimų duomenis;
 • Apsaugoti teisėtus interesus:
 1. laikytis taikytinos teisės, taisyklių, reglamentų, kodeksų nuostatų reikalavimų;
 2. laikytis Lietuvos ir užsienio institucijų (pvz. Lietuvos banko, teisėsaugos institucijų), teismų reikalavimų;
 3. išsiaiškinti ar imtis veiksmų prieš klientus, kurie pažeidžia mūsų taisykles ir/ar sutartis, užsiima neteisėta veikla;
 • Užtikrinti paslaugų teikimą nuotoliniu būdu: įrašom pokalbius telefonu bei elektroninę komunikaciją. Šiuo tikslu naudojame telefono numerį, elektroninio pašto adresą; IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis;
 • Tiesioginės rinkodaros: kad pateikti informaciją (telefonu, elektroniniu paštu ar pan.) apie finansinių priemonių rinkos naujienas, įskaitant UAB FMĮ „Orion Securities“ ar partnerių pasiūlymus (pvz. investavimo idėjas), atliktus tyrimus ir pan., Duomenų valdytojas renka ir naudoja asmens vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Jei asmuo nesutinka, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu,  jis turėtų nedelsiant informuoti elektroninio pašto adresu info@orion.lt .

4. INFORMACIJOS SURINKIMO BŪDAI

Asmens duomenis pirmiausia gaunami iš asmens, t.y. Duomenų subjekto, tačiau UAB FMĮ „Orion Securities“ gali gauti ir iš kitų šaltinių:

 • Finansų įstaigų;
 • Lietuvos banko, VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų;
 • Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis;
 • Iš UAB FMĮ „Orion Securities“ skirtų dokumentų, pateiktų vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus;
 • Iš juridinių asmenų, kai asmuo yra šių jų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, sutarties šalis ir pan.;
 • Partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie dalyvauja asmeniui teikiant paslaugas;

5. INFORMACIJOS GAVIMAS IR NAUDOJIMAS

Duomenų valdytojo teisė rinkti ir naudoti asmens duomenis grindžiama vienu ar keliais pagrindais:

 • Teisės aktų nustatytos pareigos (pvz. Finansinių priemonių rinkų įstatymas; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas);
 • Ketinama sudaryti ar sudaryta sutartis dėl paslaugų, kurioms teikti reikalinga gauti ir naudoti asmens duomenis, teikimo;
 • Sutikimo pagrindu;
 • Teisėtų interesų apsauga:
 • pareikšti pretenzijas, ieškinius, kitus reikalavimus, atlikti kitus teisėtus veiksmus, siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti;
 • siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę; užtikrinti veiklos nuoseklumą, tęstinumą, taip pat atitikimą Jūsų lūkesčiams

Nepateikus ar pateikus ne visus asmens duomenis, būtinus sudaryti ir/ar vykdyti susitarimą, ar kurių pateikimas numatytas teisės aktuose ar sutartyje, UAB FMĮ „Orion Securities“ negalės asmeniui suteikti paslaugų.

6. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Asmens duomenys teikiami laikantis teisės aktų reikalavimų. Asmens duomenys gali būti perduoti:

 • Finansinių priemonių prekybos vietoms, finansų maklerio įmonėms, centriniams ar vietiniams finansinių priemonių saugotojams (depozitoriumams), valdymo įmonėms, kurių valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (fondų) vienetų įsigyjate ar perleidžiate, emitentams, kurių išleidžiamų FP įsigyjate, kitiems subjektams, dalyvaujantiems teikiant paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis (pvz. dividendus, palūkanas išmokantiems subjektams);
 • Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų vykdymo tarnybai , VĮ Indėlių ir investicijų draudimas, notarams, antstoliams, teismams ir kitiems subjektams, kurie turi teisės aktų nustatytus įgaliojimus ir juos pagrindžia;
 • UAB Creditinfo Lietuva;
 • Įmonėms, teikiančioms pranešimų siuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas;
 • Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • Tretiesiems asmenims, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, reorganizavimu ar panašiais verslo pokyčiais (pvz., potencialiems pirkėjams, profesiniams patarėjams);

UAB FMĮ „Orion Securities“ įsipareigoja neperduoti asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus  jei yra asmens sutikimas ir/ar teisės aktų nustatytais privalomais atvejais, teisės aktų ir/ar sutarčių numatytiems subjektams (pvz. Lietuvos bankas) ir tvarka.

7.  INFORMACIJOS APSAUGA

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegtos fizines ir technines priemones apsaugančios informaciją, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais. Informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Duomenų valdytojo, todėl net ir imantis atitinkamų veiksmų asmens informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiami šie duomenų tvarkytojai: prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, konsultacijas teikiančios įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmones;

8. SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys saugomi paslaugų naudojimosi laikotarpiu ir 10 metų (ar kitą įstatymų nustatytą laikotarpį) po to, kai asmuo nutraukia naudojimąsi UAB FMĮ „Orion Securities“ paslaugomis; taip pat tiek kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais;

9. TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei asmuo nebenori, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, jis gali rašyti elektroninį laišką adresu info@orion.lt arba skambinti telefonu (+370 52313833), ir nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, asmens duomenų tvarkymas, nenurodant nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu: A. Tumėno g. 4, Vilnius; el. paštu: info@orion.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai asmens duomenų tvarkymo pareiga numatyta taikytinuose Europos Sąjungos ar Lietuvos teisės aktuose, taip pat įstatymų numatytais atvejais, kai reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

10. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Asmuo turi perskaityti Taisykles, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

11. SLAPUKAI

Kartu su kitomis komercinėmis svetainėmis, Svetainė naudoja standartinę technologiją vadinamą „slapukais“ (angl. „Cookies“) (žr. paaiškinimą žemiau, „Kas yra slapukas?“) rinkti informaciją apie tai, kaip yra naudojama Svetainė. Slapukų surinkta informacija gali apimti apsilankymo datą ir laiką, peržiūrėtus puslapius, praleistą laiką mūsų Svetainėje, ir svetaines aplankytas prieš ir iš karto po mūsų Svetainės.

UAB FMĮ „Orion Securities“ naudoja žemiau nurodytus slapukus:

 •  techniškai reikalingus: jie reikalingi eksploatuojant Svetainę, siekiant užtikrinti sėkmingą ir saugų prisijungimą bei Paslaugų teikimą;
 • funkcinius: prisiminti ir atpažinti, kai asmuo lankosi Svetainėje ir  asmens pasirinktus pasirinkimus bei nustatymus automatizuotam Svetainės personalizavimui;
 • analitinius: sekti asmens naršymo įpročius ir sukurti profilį kaip asmuo naudojasi Svetaine (apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, apsilankymo laikas ir t.t.) ir naudotis šia informacija tobulinant Svetainę bei siekiant ją padaryti kuo efektyvesnę, pavyzdžiui tam, kad asmuo galėtų lengvai rasti to ko ieško;
 • tikslinius: rinkti konkrečius duomenis apie asmens elgesį (interesus, pasirinkimus ir t.t.), siekiant užtikrinti tinkamus ir tikslinius sprendimus ar informaciją.
 • Aukščiau paminėti slapukai bus arba sesijos slapukai, arba nuolatiniai slapukai:
 • Sesijos slapukai. Sesijos slapukai naudojami tik per interneto sesiją. Jie išnyksta iš įrenginio, kai uždaroma naršyklė arba išjungiamas įrenginys.
 • Nuolatiniai slapukai. Nuolatiniai slapukai lieka renginyje po to, kai uždaroma savo naršyklė ar išjungiamas įrenginys.

Kas yra slapukas?

Slapukai yra raidiniai skaitmeniniai identifikatoriai, kurie teikiami ir saugomi asmens įrenginyje per naršyklę, įrašų saugojimo tikslais. Kai kurie slapukai leidžia lengviau naršyti Svetainėje, o kiti naudojami pagreitinti prisijungimo procesą ar leisti sekti asmens veiklą Svetainėje (žr. naudojamų slapukų aprašymą aukščiau). Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti aboutcookies.org.

Trečiųjų šalių slapukai

UAB FMĮ Orion Securities naudoja trečiųjų asmenų slapukus peržiūrėti Svetainės statistikai, pavyzdžiui, „Google Analytics“. Norint atsisakyti „Google Analytics“, reikia eiti į: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

UAB FMĮ „Orion Securities“ naudoja šias priemones, kad padėtų gerinti Paslaugas, veikimą ir Svetainės lankytojų patirtį. Šie subjektai gali naudoti slapukus ir kitas sekimo technologijas teikiant savo paslaugas. Šie tretieji asmenys gali rinkti įrenginio ID, IP adresą ar kitą informaciją apie asmens naudojimąsi Paslaugomis, kaip dalį jų teikiamos analitikos.

Kas jeigu nenorite slapukų?

Atidarant Svetainę asmeniui bus suteikta galimybė sutikti, kad UAB FMĮ „Orion Securities“ galėtų patalpinti slapukus ir kitus panašius duomenis į įrenginį, kaip tai paaiškinta aukščiau. Jeigu asmuo nori norite pašalinti esamus slapukus iš savo įrenginio, tai galima padaryti naudojant naršyklės nustatymus. Norit blokuoti tolimesnį slapukų talpinimą įrenginyje, galima tai atlikti savo naršyklės nustatymuose.

Jei asmuo nesutinka naudoti slapukų, ar ištrina, ar blokuoja juos, tai turės įtakos Asmens naršymo patirčiai, kadangi dalis Svetainės gali nebeveikti. Sistema pateiks slapukus, kai tik asmuo sutiks, nebent yra nustatytas naršyklės slapukų blokavimas.

Sąsajos su kitomis svetainėmis

Svetainė gali talpinti nuorodas į kitų bendrovių ar asmenų svetaines, kurioms nėra taikoma šios Taisyklės. UAB FMĮ „Orion Securities“ nėra atsakinga už šių svetainių taikomą praktiką, nei už informaciją ar turinį jose. UAB FMĮ „Orion Securities“ nėra atsakingi ir neatsako už jokį asmens duomenų tvarkymą tose svetainėse. Dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir apie jų naudojamus slapukus rekomenduojama remtis atitinkamų trečiųjų šalių taisyklėmis.

Susipažinimas ir asmens duomenų keitimas

Esant klausimams, susijusiems su aukščiau minėtu Asmens duomenų tvarkymu, galima pateikti užklausą siunčiant el. laišką adresu info@orion.lt. Asmuo taip pat gali prašyti susipažinti ar sunaikinti, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taisyklių keitimas

Esant poreikiui UAB FMĮ „Orion Securities“ gali keisti šias Taisykles be išankstinio pranešimo apie papildymus ar pakeitimus. Tęstinis naudojimasis Svetaine reikš sutikimą su atnaujintomis Taisyklėmis

Saugumo priemonių naudojimas

Orion Securities įgyvendina įvairias technines ir organizacines saugumo priemones siekiant apsaugoti informaciją. Tačiau nors ir siekiant suteikti pagrįstą saugumą tvarkomai informacijai, jokios priemonės nėra visiškai saugios ir negali garantuoti apsaugą nuo visų galimų saugumo pažeidimų bet kuriuo metu.

Kontaktai

 • „Orion Securities“, UAB FMĮ
 • Juridinio asmens kodas: 122033915
 • Adresas: A. Tumėno g. 4, 7 aukštas, Vilnius
 • El. paštas: info@orion.lt

Atnaujinta 2022.06.16